Nghị quyết 98: Những cơ chế, chính sách mới nào cho TPHCM?

Với Nghị quyết 98, TPHCM được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, có những nội dung mới hoàn toàn, chưa xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, chưa có trong các dự thảo luật.

Theo Dân Trí